DE VOEDSELBANK
De Voedselbank zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen de producten in die om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad van is, de THT-datum te dichtbij is om het product nog te verkopen. Producten waarvan de THT-datum al verstreken is worden door de Voedselbank noch ingezameld, noch verstrekt, tenzij de leverancier een schriftelijke verklaring overlegt waarin de kwaliteit van het product door die leverancier gegarandeerd wordt en dat hij de verantwoordelijkheid daarvoor op zich neemt. Voedselbank Goed Ontmoet verricht haar werkzaamheden conform de regels van het handboek voedselveiligheid . Door voldoende naleving uit een goedgekeurde Hygiënecode voldoet Goed Ontmoet aan haar wettelijke HACCP verplichtingen uit de verordening EG852/200 en beschikt over een inspectie certificaat.

De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder gezinnen,die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen. Goed Ontmoet garandeert, dat de geschonken producten niet meer voor commerciële doeleinden worden gebruikt, maar uitsluitend om mensen in nood te helpen.

 

ONDERSTEUNING EN ERKENNING
Bedrijven, kerken, instellingen,verenigingen en particulieren steunen Voedselbank Goed Ontmoet.

De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Tholen,Woensdrecht en Steenbergen hebben een intentieverklaring afgegeven waaruit blijkt dat zij de activiteiten van de Voedselbank Goed Ontmoet onderschrijven en ondersteunen.

De stichting heeft regelmatig contact met andere voedselbanken voor onder andere wederzijdse uitwisseling van levensmiddelen en een goede samenwerking met diverse (doorverwijzende) instanties zoals maatschappelijk werk en sociale dienst.

SAMENWERKING MET (ANDERE NIET-COMMERCIËLE) INSTELLINGEN
Voedselbank Stichting Goed Ontmoet is aangesloten bij Voedselbanken Nederland. Dit is de landelijke, overkoepelende organisatie van voedselbanken. Door deze organisatie is Nederland opgedeeld in acht regio’s. Iedere regio heeft een eigen Distributie Centrum (DC) waar goederen worden verzameld, opgeslagen en gedistribueerd naar de lokale voedselbanken in de betreffende regio. Stichting Goed Ontmoet valt onder de regio Brabant-Zeeland. Daarnaast zijn er contacten met diverse andere organisaties. Het is goed om ook op non profit terrein met elkaar samen te werken. Het voorkomt mogelijke doublures, het vergroot de goodwill in de samenleving en kan leiden tot verhoging van de efficiency.

Privacy Policy